Wygraj podróż
do źródeł kawy

Kup kawę Tchibo i wygraj podróż do:

Gwatemali, Kenii, Brazylii
albo Meksyku

Dodatkowo, codziennie możesz wygrać jeden ze

100 zestawów
filiżanek.

Jak wziąć udział w loterii?

 1. Kup opakowanie promocyjnej kawy Tchibo.

 2. Zachowaj dowód dokonania zakupu.

 3. Zarejestruj paragon lub inny dowód zakupu oraz wybierz nagrodę główną
  (podróż do Gwatemali, Meksyku, Brazylii lub Kenii), o którą chcesz grać,
  korzystając z zakładki „Formularz Zgłoszeniowy”.

 4. Każdego dnia 100 pierwszych zgłoszeń zdobywa zestaw filiżanek.
  Losowanie Nagród Głównych odbędzie się 23.12.2013r.

Zakupu i zgłoszenia do loterii dokonaj w okresie od 21.10.2013r. do 22.12.2013r.

Poznaj szczegóły i pełny regulamin loterii.

Nagrody

Gwatemala Kenia Meksyk Brazylia

Weź udział w loterii! Czekają
na Ciebie atrakcyjne nagrody:

 1. Nagroda główna: 4 podróże dla dwóch osób do krajów będących źródłem kawy:
  Gwatemala, Kenia, Brazylia albo Meksyk.
  Kierunek podróży wybierasz sam!
  Zwycięzcom gwarantujemy transport, pełne wyżywienie, zakwaterowanie
  w obiektach hotelowych i pensjonatach o wysokim standardzie oraz ubezpieczenie.
  Dodatkową atrakcją jest wycieczka na plantację kawy i poznanie tajników jej uprawy.
  Uczestnikom towarzyszyć będzie polskojęzyczny przewodnik.

  Poznaj szczegółowy program wycieczek:


 2. Nagroda dodatkowa: codziennie możesz wygrać jeden ze 100 unikalnych
  zestawów filiżanek Tchibo idealnych na wyjątkowe momenty przy kawie.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii „Podróż do źródeł kawy z Tchibo””.


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11/10, 02-954 Warszawa w celach i w
zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem loterii "Podróż do źródeł kawy z Tchibo", w tym na przekazanie ww. danych firmie
kurierskiej lub pocztowej w celu wysłania nagrody.”

Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Podróż do źródeł kawy z Tchibo”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Podróż do źródeł kawy z Tchibo” zwanej dalej „Loterią” jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225547, NIP: 521-33-21-601, REGON: 015859430, kapitał zakładowy: 76.500,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Loteria trwa od 21 października 2013 roku do 24 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w § 2 ustęp 3, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w okresie od 21 października 2013 roku do 22 grudnia 2013 roku.
 3. Produkty objęte Loterią to następujące produkty oznaczone marką „Tchibo” wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Produkty zakupione w punktach sprzedaży detalicznej na obszarze RP:
   • Tchibo Exclusive 100g mielona;
   • Tchibo Exclusive 250g;
   • Tchibo Exclusive 500g;
   • Tchibo Exclusive w ziarnach 250g;
   • Tchibo Exclusive 275g;
   • Tchibo Exclusive Intense 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 250g;
   • Tchibo Espresso Milano Style 250g;
   • Tchibo Espresso Sicilia Style 250g;
   • Tchibo Espresso Milano Style 500g;
   • Tchibo Espresso Sicilia Style 500g;
   • Tchibo Espresso Milano Style 1000g;
   • Tchibo Espresso Sicilia Style 1000g;
   • Tchibo Espresso Milano Style 1000g+cukier;
   • Tchibo Espresso Sicilia Style 1000g+cukier;
   • Tchibo Family 100g mielona;
   • Tchibo Family 200g mielona;
   • Tchibo Family 250g;
   • Tchibo Family 500g;
   • Tchibo Family 500g+100g;
   • Tchibo Family 450g;
   • Tchibo Family 2x250g;
   • Tchibo Family 250g 3+1;
   • Tchibo Family 1000g;
   • Tchibo Family 3x250g;
   • Tchibo Exclusive 100g instant;
   • Tchibo Exclusive 200g instant;
   • Tchibo Exclusive Intense 100g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 100g;
   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 100g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 100g;
   • Tchibo Gold Selection 100g;
   • Tchibo Gold Selection 200g;
   • Tchibo Gold Selection Crema 90g;
   • Tchibo Gold Selection Crema Crema 180g;
   • Tchibo Family 50g;
   • Tchibo Family 100g;
   • Tchibo Family 200g;
   • Tchibo Family 200g+50g;
   • Tchibo Cafe Crema Mild;
   • Tchibo Cafe Crema Vollmundig;
   • Tchibo Espresso elegant;
   • Tchibo Espresso kraftig;
   • Tchibo Kaffee Kraftig;
  2. oraz produkty zakupione tylko w sklepach firmowych Tchibo wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz sklepie internetowym pod adresem www.tchibo.pl:

   ZIARNA W DYSPENSERACH:

   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 125g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 125g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 125g;
   • Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 125g;
   • Tchibo Vienna Melange 500g;
   • Tchibo Vienna Melange 250g;
   • Tchibo Vienna Melange 125g;
   • Tchibo Pearl Beans 500g;
   • Tchibo Pearl Beans 250g;
   • Tchibo Pearl Beans 125g;
   • Tchibo Espresso Hous Rustung 500g;
   • Tchibo Espresso Hous Rustung 250g;
   • Tchibo Espresso Hous Rustung 125g;
   • Tchibo Espresso Sicilia Style 500g;
   • Tchibo Espresso Sicilia 250g;
   • Tchibo Espresso Sicilia 125g;
   • Tchibo Espresso Milano 500g;
   • Tchibo Espresso Milano 250g;
   • Tchibo Espresso Milano 125g;
   • Tchibo Caffe Crema 500g;
   • Tchibo Caffe Crema 250g;
   • Tchibo Caffe Crema 125g;
   • Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 250g;
   • Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 125g;

   ZIARNA PAKOWANE:

   • Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee African Blue 500g;
   • Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 500g;
   • Tchibo Caffe Crema 500g;

   (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ), które mają ukończony osiemnasty rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Tchibo Warszawa Sp. z o.o. oraz najbliższych członków ich rodzin (dalej: „Uczestnicy”). Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest:
  1. jednorazowy, to znaczy stwierdzony jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu (decyduje numer paragonu, faktury VAT lub dokumentu księgowego – jest to numer kolejny wydruku, w przypadku paragonu najczęściej znajdujący się obok daty, w prawej górnej części paragonu) (dalej: „Dowód Dokonania Zakupu Promocyjnego”), zakup Produktu Promocyjnego dostępnego w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (w stosunku do Produktów Promocyjnych wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu) albo w sklepach Tchibo wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz sklepie internetowym pod adresem www.tchibo.pl (w stosunku do Produktów Promocyjnych wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a) i lit. b) Regulaminu) (dalej: „Punkty Sprzedaży”), w okresie od 21 października 2013 roku do 22 grudnia 2013 roku (dalej: „Zakup Promocyjny”); w przypadku, gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie wielu Zakupów Promocyjnych (2, 3, 4, itd.), Uczestnik jest uprawniony do dokonania tylu Zgłoszeń, ile zakupionych Produktów Promocyjnych dokumentuje dany dowód zakupu; oraz
  2. zachowanie oryginalnego Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, świadczącego o dokonaniu Zakupu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w okresie od 21 października 2013 roku do 22 grudnia 2013 roku, oraz
  3. zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w terminie od godziny 00:00:01 dnia 21 października 2013 roku, do godziny 23:59:59 dnia 22 grudnia 2013 roku (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez zarejestrowanie numeru Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego (to znaczy numeru paragonu fiskalnego, numeru faktury VAT lub numeru innego dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu) za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.kawatchibo.com.pl. (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”); podczas rejestracji numeru Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego poprzez Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik zobowiązany jest wskazać:
   1. numer telefonu komórkowego, oraz
   2. adres e-mail, oraz
   3. numeru Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz
   4. datę dokonania Zakupu Promocyjnego, oraz
   5. numer NIP Punktu Sprzedaży z Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, w którym Uczestnik dokonał zakupu, oraz
   6. kraj docelowy wycieczki, realizowanej w ramach Nagrody Głównej, spośród następujących: Gwatemala, Meksyk , Brazylia albo Kenia, którą dany Uczestnik chciałby wygrać w przypadku uzyskania przez niego prawa do Nagrody Głównej.
 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny (data serwera) obsługujący stronę internetową www.kawatchibo.com.pl.
 5. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych i nadesłać odpowiadającą liczbie Dowodów Dokonania Zakupów Promocyjnych liczbę Zgłoszeń, a w przypadku gdy dowód dokonania Zakupów Promocyjnych potwierdza dokonanie wielu Zakupów Promocyjnych, Uczestnik jest uprawniony do dokonania tylu Zgłoszeń, ile zakupionych Produktów Promocyjnych dokumentuje dany dowód zakupu. W przypadku nadesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego – dowodów dokonania tylu Zakupów Promocyjnych, ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik – pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii lub udziału w Loterii. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w zdaniu poprzednim (SMS lub połączenie telefoniczne) pomimo trzech prób kontaktu telefonicznego w odstępach jednodniowych (liczonych w dniach roboczych), oczekując, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer), z których sporządzony jest  protokół, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii. Dowody Dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem, ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, poprzez ich dostarczenie przesyłką kurierską lub listem poleconym. Za okazane w regulaminowym terminie są  uważane Dowody Dokonania Zakupów Promocyjnych, które zostaną wysłane (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany adres w terminie 14 dni od otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 14 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w §5 ustęp 20 Regulaminu.
 6. Jedno Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii – jeden los. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne.
 7. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący stronę internetową www.kawatchibo.com.pl, Uczestnikowi jest wysyłana, na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia. Powyższa wiadomość
  e-mail zawiera dane Zgłoszenia oraz jest  możliwa do wydruku.
 8. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 9. Jeżeli z treści Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego, w okresie od 21 października 2013 r. do 22 grudnia 2013 r., Uczestnik, niezwłocznie po wydaniu mu Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego może poprosić przedstawiciela Punktu Sprzedaży o uzupełnienie treści Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego. Taki Dowód Dokonania Zakupu Promocyjnego winien zawierać adnotację dokonaną przez przedstawiciela Punktu Sprzedaży, w postaci pieczątki sklepu, nazwy zakupionego produktu oraz podpisu sprzedawcy, potwierdzających fakt zakupu Produktu Promocyjnego, spełniającego warunki opisane w §2 ustęp 3 Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności Dowodów Dokonania Zakupu Promocyjnego nadesłanych przez Uczestników do Loterii.
 10. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1 stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia §2 Regulaminu.

 

§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria rozpoczyna się 21 października 2013 roku i trwa do 24 kwietnia 2014 roku (termin zawiera okres rozpatrywania reklamacji), przy czym dokonanie Zgłoszenia udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w terminie od dnia 21 października 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku.

 

§ 4. NAGRODY

 1. W Loterii przyznanych jest  6 304 (słownie: sześć tysięcy trzysta cztery) nagrody (dalej: „Nagrody”) w postaci:
  1. 6 300 (słownie: sześć tysięcy trzysta) nagród w postaci zestawu dwóch filiżanek ze spodeczkami, każdy o wartości 23,37 złotych (słownie:  dwadzieścia trzy złote 37/100) brutto (dalej z osobna: „Nagroda Dodatkowa” lub razem jako „Nagrody Dodatkowe”);
  2. 4 (słownie: cztery) nagrody w postaci vouchera na realizację wyjazdu dla 2 osób, według wyboru dokonanego przez Laureata Nagrody Głównej stosownie do §2 ust. 3 lit. c) pkt vi. do: Gwatemali, Meksyku, Brazylii albo Kenii, obejmującego: bilet lotniczy w obie strony, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie), transport z lotniska, wycieczkę fakultatywną na plantację kawy, ubezpieczenie NNW oraz koszty leczenia, organizowanego przez biuro podróży AFRICA line ADVENTURE CLUB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Białobrzeska 30/39, 02-341 Warszawa, KRS: 261385, NIP: 701-004-62-43 (dalej jako „Biuro Podróży”), każdy o wartości 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 2 778,00 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) złote (dalej z osobna: „Nagroda Główna” lub razem jako „Nagrody Główne”).
 2. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi 258 343,00 złote (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote) brutto.
 3. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 5. Za realizację vouchera stanowiącego Nagrodę Główną odpowiada Biuro Podróży. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z przelotem i pobytem w Gwatemali, Meksyku, Brazylii albo Kenii winne być składane bezpośrednio do Biura Podróży. Realizacja vouchera może być uzależniona od dostępności ofert Biura Podróży. Szczegóły dotyczące sposobu i ­­terminu realizacji Nagrody Głównej Laureat ustala bezpośrednio z Biurem Podróży.
 6. Voucher można zrealizować w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. z wyłączeniem okresu Świąt Wielkanocnych (20 – 21 kwietnia 2014 r.) i weekendu majowego (1 – 3 maja 2014 r.). 
 7. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.).
 8. Na żądanie uczestnika Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskaniu wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści artykułu 20 ust. o grach hazardowych.

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

 1. Nagrody Główne przyznawane są w drodze losowań. Losowania Nagród Głównych są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Losowania Nagród Głównych odbywają się w dniu 23 grudnia 2013 r. w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa.
 3. Losowania Nagród Głównych polegają na losowym wyborze Zgłoszeń przy pomocy systemu informatycznego (dalej: „Losowanie”). Uczestnicy, których Zgłoszenia wylosowano w sposób opisany w niniejszym paragrafie, są zwani „Laureatami Nagród Głównych”, uprawnionymi do otrzymania Nagród Głównych pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w §5 ustęp 12, §5 ustęp 15 i §5 ustęp 17 Regulaminu.
 4. Jednemu Laureatowi  może być przyznana w Loterii nie więcej niż 1 (jedna) Nagroda Główna (bez względu na wybrany przez Laureata docelowy kierunek podróży) oraz maksymalnie 6 (sześć) Nagród Dodatkowych. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpłatnego połączenia telefonicznego z numerem telefonu wskazanym z Formularzu Zgłoszeniowym celem ustalenia danych Laureata Nagrody, którym jest  w każdym przypadku osoba, która odbierze kontrolne bezpłatne połączenie od Organizatora. W przypadku niemożności nawiązania połączenia kontrolnego z numerem telefonu, w sposób opisany w §5 ust. 12 (3 próby połączenia), Nagroda przepada.
 5. Laureaci Nagród Dodatkowych są wyłaniani spośród Uczestników, których Zgłoszenia w okresie  od dnia 21 października 2013 r. do dnia 22 grudnia 2013 r. zostały zarejestrowane przez serwer przyjmujący Zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego na stronie www.kawatchibo.com.pl. jako pierwsze po północy w danym dniu w okresie  od dnia 21 października 2013 r. do dnia 22 grudnia 2013 r. włącznie. Serwery przyjmujące Zgłoszenia w Loterii są zsynchronizowane z atomowym zegarem cezowym 5071A Głównego Urzędu Miar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W okresie od dnia 22 października 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r. wyłonionych jest  6 300  (słownie: sześć tysięcy trzysta) Laureatów Nagród Dodatkowych, po 100 (stu) Laureatów Nagród Dodatkowych przypadających na każdy dzień przyjmowania Zgłoszeń w Loterii, tj od dnia 21 października 2013 r. do dnia 22 grudnia 2013 r. Uczestnicy, których Zgłoszenia są  wytypowane w sposób opisany w ustępie 5 powyżej oraz w niniejszym ustępie, są zwani „Laureatami Nagród Dodatkowych” uprawnionymi do otrzymania Nagród Dodatkowych pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów, w szczególności opisanych w §5 ustęp 7.
 7. Laureaci Nagród Dodatkowych są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Bezpłatna wiadomość SMS z informacją o wygranej jest wysyłana do Laureata Nagrody Dodatkowej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia wyłonienia Laureata Nagrody Dodatkowej, zgodnie z § 5 ust. 5 i ust. 6. Wiadomość SMS, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest ważna przez 36 godzin (po tym czasie wiadomość traci ważność i próby jej dostarczenia do Laureata Nagrody Dodatkowej nie są ponawiane). W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości SMS przez Laureata Nagrody Dodatkowej, w której treści znajduje się informacja o wygranej, zobowiązany jest on do przesłania na adres Organizatora: ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, listu poleconego z dopiskiem „Kawa Tchibo”, zawierającego:
  1. Dowód Dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci oryginału paragonu fiskalnego, faktury VAT lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu, wskazanego w zwycięskim Zgłoszeniu, świadczącego o dokonaniu jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży, w terminie od dnia rozpoczęcia Loterii (tj. 21 października 2013 roku) do dnia dokonania zwycięskiego Zgłoszenia, spełniających warunki opisane w §2 ustęp 3 lit. a) Regulaminu;
  2. dane osobowe Laureata Nagrody Dodatkowej (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Formularzu Zgłoszeniowym);
  3. zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody Dodatkowej oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów Nagród Dodatkowych (stosownie do postanowień § 5 ustęp 9 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody Dodatkowej spełnia warunki wskazane w §2 ustęp 1 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii, oraz nie jest pracownikiem Organizatora, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. ani najbliższym członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów, z własnoręcznym podpisem.

  Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody Dodatkowej obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz są dostępne na stronie www.kawatchibo.com.pl.

 8. W przypadku:
  1. niewysłania przez Laureata Nagrody Dodatkowej listu poleconego, o którym mowa w § 5 ustęp 7 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub
  2. niespełnienia przez Laureata Nagrody Dodatkowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w §5 ustęp 7 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego lub wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego ze wskazanym w Zgłoszeniu,

  Laureat Nagrody Dodatkowej traci prawo do Nagrody Dodatkowej, zaś Nagroda Dodatkowa przepada na rzecz Organizatora.

 9. Lista Laureatów Nagród Dodatkowych, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Dodatkowej (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody Dodatkowej) zostanie ogłoszona do dnia 31 stycznia 2014 r. na stronie internetowej www.kawatchibo.com.pl.
 10. W Loterii są przeprowadzane 4 (cztery) Losowania Nagród Głównych. W celu przeprowadzenia Losowania Nagród Głównych dla każdego kraju docelowego wycieczki oddzielnie, Organizator dzieli wszystkie Zgłoszenia nadesłane do Loterii od dnia 21 października 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku na cztery koszyki. Każdy z koszyków obejmuje inny kraj docelowy wycieczki  (Gwatemala, Meksyk, Brazylia albo Kenia) wybrany przez Uczestników stosownie do § 2 ust. 3 lit. c) pkt vi. Wszystkie cztery Losowania Nagród Głównych odbywają się 23 grudnia 2013 roku. Losowania Nagród Głównych są przeprowadzane w następującej kolejności: losowanie wycieczki do Gwatemali, losowanie wycieczki do Meksyku, losowanie wycieczki do Brazylii, losowanie wycieczki do Kenii. W każdym Losowaniu Nagród Głównych jest losowane 1 (jedno) Zgłoszenie na listę właściwą Laureatów Nagród Głównych oraz 2 (dwa) Zgłoszenia na listę rezerwową Laureatów Nagród Głównych.
 11. Jedna Nagroda Główna przypada jednemu Laureatowi Nagrody Głównej z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody Głównej z listy rezerwowej. Organizator tworzy listy rezerwowe Laureatów Nagród Głównych na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody Głównej z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagród Głównych określonych w Regulaminie. W takim przypadku, każdorazowo (jednakże do wyczerpania listy rezerwowej) na miejsce Laureata Nagrody Głównej z listy właściwej wchodzi Laureat Nagrody Głównej znajdujący się na liście rezerwowej z danego losowania, w kolejności wylosowania. Nagroda, która nie jest przyznana drugiemu Laureatowi Nagrody Głównej z listy rezerwowej Laureatów Nagród Głównych, przechodzi na rzecz Organizatora.
 12. Laureaci Nagród Głównych są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer telefonu, który wskazali w Formularzu Zgłoszeniowym, w dniu przeprowadzenia Losowania Nagród Głównych, tj. 23 grudnia 2013 r. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego w odstępach dwugodzinnych (liczonych w godzinach zegarowych), podczas każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 5 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację w której komunikat operatora sieci telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na: przebywanie poza zasięgiem, nieprawidłowy numer), z których jest  sporządzony protokół. W rozmowie telefonicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim, Organizator informuje Laureata Nagrody Głównej o zawartości listu poleconego, który Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przysłania na adres Organizatora. W odpowiedzi na powiadomienie telefoniczne o wygranej, Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora: ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od telefonicznego powiadomienia o wygranej, listu poleconego z dopiskiem „Kawa Tchibo”, zawierającego:
  1. dowód dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w postaci oryginału paragonu fiskalnego, faktury VAT lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu, wskazanego w zwycięskim Zgłoszeniu, świadczącego o dokonaniu jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie Sprzedaży, w terminie od dnia rozpoczęcia Loterii (tj. 21 października 2013 roku) do dnia dokonania zwycięskiego Zgłoszenia, spełniającego warunki opisane w §2 ustęp 3 lit. a) Regulaminu;
  2. dane osobowe Laureata Nagrody Głównej (imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu, który został wskazany w zwycięskim Formularzu Zgłoszeniowym);
  3. zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody Głównej oraz umieszczenia tych danych na liście Laureatów Nagród Głównych (stosownie do postanowień § 5 ustęp 19 Regulaminu), wraz z oświadczeniem, że Laureat Nagrody Głównej spełnia warunki wskazane w §2 ustęp 1 Regulaminu, aby być Uczestnikiem Loterii, oraz nie jest pracownikiem Organizatora, Tchibo Warszawa Sp. z o.o. ani najbliższym członkiem rodziny pracownika wyżej wymienionych podmiotów, z własnoręcznym podpisem.

  Wzory oświadczeń, które Laureat Nagrody Głównej obowiązany jest dołączyć do listu poleconego, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz są dostępne na stronie www.kawatchibo.com.pl.

 13. W przypadku:
  1. niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub
  2. niewysłania przez Laureata Nagrody Głównej z listy właściwej listu poleconego, o którym mowa w § 5 ustęp 12 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub
  3. niespełnienia przez Laureata Nagrody Głównej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody Głównej, o których mowa w §5 ustęp 12 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu,

  Laureat Nagrody Głównej z listy właściwej traci prawo do Nagrody Głównej, zaś Nagroda Główna przechodzi na rzecz pierwszego wylosowanego Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej.

 14. Pierwszy wylosowany Laureat Nagrody Głównej z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w §5 ustęp 12 Regulaminu w dniu 24 grudnia 2013 r. przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej, o którym mowa w § 5 ust. 12, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu albo w terminie do 22 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagród Głównych w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w § 5 ust. 13 lit. b) – c).
 15. Pierwszy wylosowany Laureat Nagrody Głównej z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w §5 ustęp 12 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora.
 16. W przypadku:
  1. niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody z listy rezerwowej, o którym mowa w § 5 ust. 15, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub
  2. niewysłania przez Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w § 5 ustęp 15 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub
  3. niespełnienia przez Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody Głównej, o których mowa w §5 ustęp 12 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu,

  pierwszy wylosowany Laureat Nagrody z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody Głównej, zaś Nagroda Główna przechodzi na rzecz drugiego wylosowanego Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej.

 17. Drugi wylosowany Laureat Nagrody Głównej z listy rezerwowej jest powiadamiany o wygranej w sposób wskazany w §5 ustęp 12 Regulaminu, w dniu 27 grudnia 2013 r. w przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej z listy rezerwowej, o którym mowa w § 5 ust. 15, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu albo w terminie do 55 dni kalendarzowych od daty Losowania Nagród Głównych w przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w § 5 ust. 16 lit. b) – c). Drugi wylosowany Laureat Nagrody Głównej z listy rezerwowej zobowiązany jest do przesłania listu poleconego o treści określonej w §5 ustęp 12 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej przez Organizatora.
 18. W przypadku:
  1. niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody Głównej z listy rezerwowej, o którym mowa w § 5 ust. 17, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub
  2. niewysłania przez Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej listu poleconego, o którym mowa w § 5 ustęp 17 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go o wygranej (decyduje data stempla pocztowego), lub
  3. niespełnienia przez Laureata Nagrody Głównej z listy rezerwowej któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody Głównej, o których mowa w §5 ustęp 12 Regulaminu, w tym przesłania nieczytelnego Dowodu Dokonania Zakupu Promocyjnego, wskazania w liście numeru telefonu niezgodnego z wskazanym w Zgłoszeniu,

  drugi wylosowany Laureat Nagrody Głównej z listy rezerwowej traci prawo do Nagrody Głównej, zaś Nagroda Główna przepada na rzecz Organizatora.

 19. Lista Laureatów Nagród Głównych, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Głównej (zawierająca: imię, pierwszą literę nazwiska i miejscowość, w której zamieszkuje Laureat Nagrody Głównej) zostanie ogłoszona do dnia 10 marca 2014 r. na stronie internetowej www.kawatchibo.com.pl.
 20. Nagrody są przesłane przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w liście wysłanym przez Laureata Nagrody. Nagrody są wydawane do dnia 20 marca 2014 roku. Odbiór przez Laureata Nagrody przesyłki kurierskiej jest równoznaczny z wydaniem Nagrody przez Organizatora. Laureat Nagrody powinien pod obecność kuriera otworzyć przesyłkę, jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, oraz sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Laureat Nagrody winien sporządzić z kurierem protokół szkody.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagrody, w szczególności w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu komórkowego) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub wskazania błędnych danych adresowych Laureata Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie:
  1. 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów (przewodniczący Komisji);
  2. 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora.

  Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji.

 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w terminie 14 dni od dowiedzenia się przez Uczestnika o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak niż do dnia 3 kwietnia 2014 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, z dopiskiem
  „Kawa Tchibo”.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w §6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 6. Uczestnik jest powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postępowanie reklamacyjne pozostaje bez wpływu na prawo Uczestnika dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marconich 11 lok. 10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  z późn. zm.).

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.kawatchibo.com.pl. oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem „Kawa Tchibo” złożony na adres, ul. Marconich 11 lok. 10, 02-954 Warszawa, Regulamin jest wysłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku (pod warunkiem przesłania koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym).

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu.

Lp.

Lokalizacja

Adres

1

Białystok CH Alfa

ul. Świętojańska 15, lok. H6/0, 15-277 Białystok

2

Bielsko Biała Galeria Sfera

ul. Mostowa 5, lok. 147, 43-300 Bielsko-Biała

3

Bydgoszcz Galeria Pomorska

ul. Fordońska 141, lok. 33, 85-739 Bydgoszcz

4

Bydgoszcz CH Focus Park

ul. Jagiellońska 39-47, lok nr 0.58, 85-097 Bydgoszcz

5

Bytom CH Plejada

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 25, lok. 132, 41-923 Bytom

6

Czeladź CH M1

ul. Będzińska 80, lok. S1.54,  41-250 Czeladź

7

Częstochowa Galeria Jurajska

Al.. Wojska Polskiego 207 lok 028 , 42-200 Częstochowa

8

Gdańsk CH Alfa

ul. Kołobrzeska 41, lok. 250, 80-391 Gdańsk

9

Gdańsk CH City Forum Gdańsk

ul. Podwale Grodzkie 8, lok. B11, 80-895 Gdańsk

10

Gdańsk Galeria Bałtycka

Al. Grunwaldzka 141, lok. nr -1-140 ,  80-264 Gdańsk

11

Gdynia CH Batory

ul. 10 Lutego 11, lok. Nr K1/B/04, 81-366 Gdynia

12

Katowice CH Dąbrówka

Al. Roździeńskiego 200, lok. nr 8, 40-315 Katowice

13

Katowice Silesia City Center

ul. Chorzowska 107, lok. G19, 40-101 Katowice

14

Koszalin CH Galeria EMKA

ul. Jana Pawła II 20, lok. Nr 20 , 75-452 Koszalin

15

Kraków Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34 lok 1072 , Kraków 31-536

16

Kraków Galeria Krakowska

ul. Pawia 5, lok -1-90,  31-154 Kraków

17

Kraków M1

Al. Pokoju 67, lok. S1.15 , 31-580 Kraków

18

Kraków CH Zakopianka

ul. Zakopiańska 62, Lok. Nr B54, 30-450 Kraków

19

Kraków Galeria Futura Park / Factory

ul. Prof. Różańskiego 32, 32-085 Modlniczka lokal 55+56

20

Kraków CH Bonarka

ul. Kamieńskiego 11, lok. C7,  30-644 Kraków

21

Legnica Galeria Piastów

ul. Najświętszej Marii Panny 9, lok. 0.15 59-220 Legnica

22

Łódź CH Manufaktura

ul. Karskiego 5, lok.B26, 91-071 Łódź

23

Łódź CH Port

ul. Pabianicka 245, lok. 061, 93-457 Łódź

24

Łódź Galeria Łódzka

Al. Piłsudskiego 15/23, lok. -1-045 ,  90-329 Łódź

25

Marki M1

Al. Piłsudskiego 1, lok. S.1.12, 05-270 Marki

26

Olsztyn CH Alfa

Al. Piłsudskiego 16 lok. nr 2/64, 10-576 Olsztyn   

27

Opole CH Karolinka

ul.Wrocławska 156, lok. B157, 45-837 Opole

28

Piaseczno,  CH Fashion House

ul. Puławska 42E, lok. N23/N24,  05-500 Piaseczno

29

Poznań Galeria Pestka

Al. Solidarności 47, lok. 0.06, 61-696 Poznań

30

Poznań Malta

ul. Antoniego Baraniaka 8, lok. 0100   61-131 Poznań

31

Galeria Rzeszów

ul. Piłsudskiego 44, lok. 109,35-505 Rzeszów

32

Słupsk CH Jantar

ul. Szczecińska 58, lok. B051, 76-200 Słupsk

33

Szczecin Galeria Kaskada

Al. Niepodległości 36 lok1-380 Szczecin 70-404

34

Szczecin Galeria Turzyn

Al. Bohaterów Warszawy 42, lok. nr F036, 70-342 Szczecin

35

Warszawa CH Arkadia

Al. Jana Pawła II 82,  lok. 053 (parter)    00-175 Warszawa

36

Warszawa Galeria Mokotów

ul. Wołoska 12, lok. 005,  02-675 Warszawa

37

Warszawa CH Janki

ul. Mszczonowska 3 ,05-090 Janki k/Warszawy lokal B.03.

38

Warszawa CH Klif

ul. Okopowa 58/72, lok. 09 , 01-042 Warszawa

39

Warszawa Nowy Świat

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

40

Warszawa CH Targówek

ul. Głębocka 15, lok. 113,  03-287 Warszawa

41

Warszawa CH King Cross

ul. Jubilerska 1/3, lok. 19, 04-190 Warszawa

42

Warszawa CH Reduta

AL. Jerozolimskie 148, lok. nr 119, 02-326 Warszawa

43

Warszawa CH Factory Ursus

Pl. Czerwca 1976 r., nr 6, Lok. Nr 63, 02-495 Warszawa

44

Warszawa CH Wileńska

Ul. Targowa 72, lok. Nr 004, 03-734 Warszawa

45

Warszawa Wola Park

ul. Górczewska 124, lok. G068, 01-460 Warszawa

46

Warszawa Złote Tarasy

ul. Złota 59 lok. Nr 10, 00-120 Warszawa

47

Wrocław Galeria Dominikańska

Pl. Dominikański 3, lok. 120, 50-159 Wrocław

48

Wrocław Galeria Magnolia Park

ul. Legnicka 60, lok. E38 , 54-206 Wrocław

49

Wrocław  Park Handlowy Auchan Bielany

Ul. Francuska 6, lok. 57 , Bielany Wrocławskie , 55-040 Kobierzyce

50

Wrocław CH Pasaż Grunwaldzki

Pl. Grunwaldzki 22, lok. A.L – 0598, 50-363 Wrocław

51

Zielona Góra Focus Park

ul. Wrocławska 17, lok nr.0.09 ,  65-427 Zielona Góra

 

 

Formularz dla zwycięzcy nagrody głównej

 

Formularz dla zwycięzcy nagrody dodatkowej

 

 

Masz pytania dotyczące loterii?
Zadzwoń!
Chętnie na nie odpowiemy.
Tel. (22) 393 37 96

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9–17.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Lista laureatów

NAGRODA DODATKOWA
Wybierz dzień przesłania Twojego formularza zgłoszeniowego
NAGRODA GŁÓWNA
Losowanie zwycięzców 23.12.2013r.